AdobeStock_300799572_Preview

Szkolenia ze środków Unii Europejskiej w TWP w Białymstoku

Usługi szkoleniowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej prowadzimy od 2005 roku. Nasze projekty skierowane były do różnych grup odbiorców - osób pracujących, bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy, a także osób biernych zawodowo. W ramach projektów realizowano kursy języków obcych, szkolenia zawodowe i komputerowe oraz działania dodatkowe – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, prawnika, psychologa, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

Projekt NOWE MOŻLIWOŚCI

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01 kwietnia 2005r. – 31 lipca 2006r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT
Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych zatrudnionych na umowę o pracę, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i korzystały z zajęć poza godzinami pracy. Zajęcia prowadzone były w Białymstoku, Sokółce i Bielsku Podlaskim. W ramach Projektu przeszkolono 491 osób.

CEL PROJEKTU
Projekt miał na celu udzielenie wsparcia pracującym osobom dorosłym w podwyższeniu kwalifikacji oraz dostosowaniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Koszt uczestnictwa Beneficjenta w Projekcie był w całości pokrywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
W ramach Projektu zrealizowano:
kursy języka
 • angielskiego
 • niemieckiego
 • francuskiego
 • włoskiego
 • rosyjskiego
szkolenia zawodowe
 • podstawy obsługi komputera
 • podstawy obsługi komputera – wykorzystanie w dydaktyce
 • komputeropisanie
 • profesjonalna sekretarka – asystentka menedżera
 • specjalista do spraw kadr i płac
 • rachunkowość
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • komputerowe prowadzenie sprzedaży wraz z obsługą kas fiskalnych i podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa żywności


Projekt JĘZYK OBCY PRZEPUSTKĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01 września 2005r. – 31 sierpnia 2006r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT
Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych zatrudnionych na umowę o pracę, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych do potrzeb rynku pracy i korzystały z zajęć poza godzinami pracy. Zajęcia prowadzone były w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Mońkach, Siemiatyczach i Sokółce. W ramach Projektu przeszkolono 264 osoby.

CEL PROJEKTU
Projekt miał na celu udzielenie wsparcia pracującym osobom dorosłym w nabyciu bądź zwiększeniu umiejętności posługiwania się językiem obcym. Koszt uczestnictwa Beneficjenta w Projekcie był w całości pokrywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
W ramach Projektu zrealizowano 120 godzinne kursy języka:
 • angielskiego
 • niemieckiego
 • francuskiego
 • włoskiego
 • rosyjskiego
na różnych poziomach zaawansowania.


Projekt NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01 września 2006 r. – 31 sierpnia 2007 r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT
Projekt skierowany był do mieszkańców województwa podlaskiego zatrudnionych w branżach i sektorach zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi:
 • zatrudnionych w służbie zdrowia, edukacji, przemyśle lekkim i maszynowym, transporcie i telekomunikacji na terenie województwa podlaskiego
 • innych osób zagrożonych utratą pracy:
 • - osób w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  - osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji
 • osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące
Szkolenia objęte Projektem prowadzone były w Białymstoku. W ramach Projektu przeszkolono 110 osób.

CEL PROJEKTU
Projekt miał na celu pomoc w reorientacji zawodowej osobom zagrożonym procesami restrukturyzacyjnymi. Uczestnicy Projektu otrzymali wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń zawodowych i warsztatów z metod aktywnego poszukiwania pracy, co pozwoliło im na zdobycie nowych umiejętności i uzyskanie kwalifikacji umożliwiających funkcjonowanie w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych. Koszt uczestnictwa Beneficjenta w Projekcie był w całości pokrywany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
W ramach Projektu zrealizowano następujące szkolenia zawodowe:
 • Sekretarka – asystentka w małej i średniej firmie (90 godz.)
 • Sekretarka – asystentka w małej i średniej firmie z modułem języka angielskiego (150 godz.)
 • Asystent kadrowo –płacowy w małej i średniej firmie (90 godz.)
 • Pracownik działu księgowości w małej i średniej firmie (150 godz.)
 • Nowoczesny sprzedawca z modułem języka angielskiego (150 godz.)
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z modułem przedsiębiorczości (90 godz.)
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z modułem przedsiębiorczości i językiem angielskim (150 godz.)
 • Pracownik działu reklamy z grafiką komputerową (90 godz.)
 • Pracownik działu reklamy z tworzeniem stron WWW (90 godz.)
W programie każdego szkolenia realizowane były także warsztaty z metod aktywnego poszukiwania pracy.


Projekt WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

CZAS TRWANIA PROJEKTU
10 marca 2009 r. – 30 maja 2009 r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT
Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych zatrudnionych na umowę o pracę, posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia (podstawowe), które z własnej inicjatywy zgłaszały chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i korzystały z zajęć poza godzinami pracy.

CEL PROJEKTU
Celem Projektu było udzielenie osobom pracującym wsparcia w podwyższeniu lub dostosowaniu ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz nabyciu bądź zwiększeniu umiejętności posługiwania się językiem obcym.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
KURSY JĘZYKÓW OBCYCH na różnych poziomach zaawansowania
 • język angielski (60 godz.)
 • język niemiecki (60 godz.)
SZKOLENIA ZAWODOWE
 • specjalista do spraw kadr i płac (80 godz.)
 • księgowość (80 godz.)
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (40 godz.)
 • przedstawiciel handlowy (40 godz.)
 • sekretarka (40 godz.)
 • komputeropisanie (40 godz.)


Projekt SZANSA NA SUKCES

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01 sierpnia 2009 r. – 31 października 2010 r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT
Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy), a w szczególności do:
 • osób pozostających bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
 • kobiet – zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
 • osób do 25 roku życia,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób po 45 roku życia,
 • osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.
W Projekcie wzięły udział wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego.

KTO NIE MÓGŁ WZIĄĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE
W Projekcie nie mogły uczestniczyć:
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
 • osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych
 • studenci studiów dziennych
CEL PROJEKTU
Celem Projektu było udzielenie osobom pozostającym bez pracy wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia poprzez umożliwienie podwyższenia lub dostosowania ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Udział w Projekcie pozwolił jego uczestnikom na nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodów aktualnie poszukiwanych, poprawę ich zdolności adaptacyjnych i konkurencyjności u pracodawców.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
SZKOLENIA ZAWODOWE
 • prowadzenie księgowości uproszczonej (90 godz.)
 • pracownik działu kadr i płac (90 godz.)
 • projektant stron www (90 godz.)
 • sprzedawca (90 godz.)
 • przedstawiciel handlowy (90 godz.)
 • profesjonalna sekretarka (90 godz.)
 • opiekunka dziecięca (90 godz.)
 • magazynier z obsługa wózków jezdniowych (100 godz.)
 • spawacz (145 godz.)
12-GODZINNE WARSZTATY Z METOD AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
8-GODZINNE WARSZTATY Z PODEJMOWANIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PORADY PRAWNIKA I PSYCHOLOGA
3-MIESIĘCZNE STAŻE W ZAKŁADACH PRACY


Projekt ADAPTACJA - PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DOTKNIĘTYCH NEGATYWNYMI SKUTKAMI PROCESÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01 października 2010 r. - 30 września 2011 r.

CEL PROJEKTU
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych adekwatnych do potrzeb regionalnego rynku pracy potwierdzonych stosownym zaświadczeniem przez 112 mieszkanek i 48 mieszkańców woj. podlaskiego w okresie 01.10.2010 r. - 30.09.2011 r.

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany był do 160 Beneficjentów Ostatecznych (112 kobiet oraz 48 mężczyzn):
 • pracowników zatrudnionych w sektorze/branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne (opieka zdrowotna i pomoc społeczna, rolnictwo, edukacja, handel hurtowy i detaliczny, transport kolejowy, przetwórstwo przemysłowe, działalność pocztowa i kurierska, pośrednictwo pieniężne) - 144 BO (101 kobiet oraz 43 mężczyzn),
 • pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy - 8 BO (5 kobiet oraz 3 mężczyzn),
 • osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu - 8 BO (5 kobiet oraz 3 mężczyzn).
Uczestniczkami/uczestnikami Projektu mogły być osoby zamieszkujące województwo podlaskie.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
W ramach projektu zrealizowano:
 • wsparcie zasadnicze - dla 150 BO (105 kobiet oraz 45 mężczyzn):
 • - indywidualne doradztwo zawodowe (1 godz. dla osób pracujących; 3 godz. dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem)
  - grupowe warsztaty interpersonalne (12 godz.)
  - kursy językowe (108 godz.): „Język angielski”, „Język niemiecki”
  - szkolenia zawodowe (108 godz.): „Specjalista ds. kadr i płac”, „Księgowość dla początkujących”, „Księgowość dla zaawansowanych”, „Sekretarka”, „Przedstawiciel handlowy”, „Grafika komputerowa”, „Projektant stron www”, „Pozyskiwanie funduszy europejskich”
 • wsparcie towarzyszące - dla 10 BO (7 kobiet oraz 3 mężczyzn):
 • - szkolenie „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” (120 godz.)
  - indywidualne doradztwo biznesowe (2 godz. na 1 uczestniczkę/uczestnika).


Projekt RÓWNE SZANSE – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01 listopada 2010 r. - 30 kwietnia 2012 r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT
Udział w Projekcie mogły wziąć jedynie pracujące osoby dorosłe zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego, które z własnej inicjatywy chciały nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje i umiejętności zawodowe i uczestniczyły w kursach poza godzinami pracy. Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę na czas nie określony/na czas określony oraz zatrudnienie na podstawie powołania/wyboru/ mianowania/spółdzielczej umowy o pracę) i umów cywilno-prawnych (umowa-zlecenie, umowa o dzieło).

KTO NIE MÓGŁ WZIĄĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE
W Projekcie nie mogły wziąć udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
CEL PROJEKTU
Projekt pomagał uczestnikom w podniesieniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz nabyciu lub zwiększeniu umiejętności posługiwania się językiem obcym i dostosowaniu się do potrzeb regionalnego rynku pracy. Projekt przewidywał przeszkolenie 300 pracujących osób dorosłych zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
KURSY JĘZYKÓW OBCYCH
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język francuski
SZKOLENIA ZAWODOWE
 • specjalista ds. kadr i płac
 • księgowość dla początkujących
 • księgowość dla zaawansowanych
 • profesjonalna sekretarka
 • przedstawiciel handlowy
 • grafika komputerowa
 • tworzenie stron www
 • pozyskiwanie funduszy europejskich
WARSZTATY INTERPERSONALNE
MODUŁ „RÓWNOŚĆ SZANS W MIEJSCU PRACY”


Projekt PALETA MOŻLIWOŚCI

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt miał na celu udzielenie wsparcia pracującym osobom dorosłym w nabyciu nowych, uzupełnieniu lub podwyższeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie 01.10.2011 r. – 31.12.2012 r.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 120 pracujących osób dorosłych (84 kobiet oraz 36 mężczyzn) o wykształceniu min. średnim, które z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnikami projektu mogły być osoby zamieszkujące w mieście Białystok oraz gminach powiatu białostockiego. Z udziału w projekcie wykluczone były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Działania:
W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia zawodowe:
 • specjalista ds. kadr
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy
 • specjalista ds. rachunkowości
 • asystent ds. rachunkowości
 • pracownik kancelaryjny
 • grafika komputerowa
 • projektowanie stron www


Projekt CZAS NA PRACĘ

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
01 października 2012 r. - 30 czerwca 2014 r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT?
Projekt był skierowany do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łapach i zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku i powiatu białostockiego.

KTO NIE MÓGŁ WZIĄĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE?
W Projekcie nie mogły uczestniczyć:
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych,
 • studenci studiów dziennych.
CEL PROJEKTU
Celem Projektu było wzmocnienie potencjału zawodowego osób długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku i powiatu białostockiego w okresie 01.10.2012 r. – 30.06.2014 r. poprzez nabycie umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności samodzielnego i efektywnego poszukiwania pracy (warsztaty interpersonalne, indywidualne plany działania oraz warsztaty z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy), nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem oraz zdobycie doświadczenia zawodowego podczas staży realizowanych w zakładach pracy.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
 • indywidualne doradztwo zawodowe w tym tworzenie Indywidualnych Planów Działania,
 • kursy zawodowe:
 • - pracownik działu kadr (120 godzin),
  - pracownik działu księgowości (120 godzin),
  - pracownik kancelaryjny (120 godzin),
  - opiekunka dziecięca (120 godzin),
  - operator obrabiarek sterowanych numerycznie (218 godzin),
  - operator wózków jezdniowych (113 godzin),
 • 16-godzinne grupowe warsztaty z metod aktywnego poszukiwania pracy,
 • 12-godzinne grupowe warsztaty interpersonalne,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże w zakładach pracy.


Projekt KIERUNEK PRACA

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01 stycznia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT
Projekt był skierowany do 30 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Białymstoku, Łapach, Sokółce i Dąbrowie Białostockiej i zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego. W Projekcie mogły wziąć udział wyłącznie osoby poniżej 30 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia.

KTO NIE MÓGŁ WZIĄĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE?
W Projekcie nie mogły uczestniczyć:
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych,
 • studenci studiów dziennych.
CEL PROJEKTU
Celem Projektu było wzmocnienie potencjału zawodowego 30 osób długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego w okresie 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r. Projekt umożliwił Beneficjentkom/Beneficjentom nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy, umiejętności interpersonalnych, kwalifikacji i umiejętności zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem oraz zdobycie doświadczenia zawodowego podczas staży realizowanych w zakładach pracy.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
 • indywidualne doradztwo zawodowe, w tym tworzenie Indywidualnych Planów Działania,
 • kursy zawodowe:
 • - operator obrabiarek sterowanych numerycznie (218 godzin),
  - operator wózków jezdniowych (150 godzin),
  - spawacz metodą MAG (175 godzin),
  - pracownik administracyjno – biurowy (200 godzin),
  - sprzedawca (150 godzin),
 • 16-godzinne grupowe warsztaty z metod aktywnego poszukiwania pracy,
 • 12-godzinne grupowe warsztaty interpersonalne,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże w zakładach pracy.


Projekt CZAS NA ZATRUDNIENIE

zrealizowany w ramach Osi priorytetowej II „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działanie 2.1 „Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy”.
Wsparcie udzielane było z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU
646 909.25 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
549 872.86 zł

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01 września 2017 r. - 28 lutego 2019 r.

KOGO DOTYCZYŁ PROJEKT
Projekt skierowany był do 40 osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (osób bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy należących do I i II profilu pomocy oraz osób biernych zawodowo), zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
CELE PROJEKTU
Wzmocnienie potencjału zawodowego i zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 40 osób pozostających bez zatrudnienia (6 kobiet i 34 mężczyzn) od 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego w okresie 01.09.2017 r. – 30.11.2018 r. poprzez realizację warsztatów psychologiczno – doradczych, poradnictwa zawodowego, wysokiej jakości szkoleń zawodowych i staży odpowiadających na potrzeby pracodawców.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
 • indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godz./osobę),
 • tworzenie indywidualnych planów działania (3 godz./osobę),
 • indywidualne wsparcie psychologiczne (3 godz./osobę),
 • indywidualne wsparcie doradcze zawodowe (2 godz./osobę),
 • szkolenia zawodowe:pracownik ds. rachunkowości, kadr i płac z ECDL, spawacz metodą MAG, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) z elementami programowania, kierowca C + E ze wstępną kwalifikację przyspieszoną,
 • grupowe warsztaty rozwoju osobistego (24 godz./grupę)
 • grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24 godz./grupę),
 • pośrednictwo pracy,
 • średnio 4 – miesięczne staże w zakładach pracy.