Projekt NOWE HORYZONTY

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowe horyzonty”. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działanie 2.1 „Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy”. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU
396 344,75 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
336 893,03 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01 października 2019 r. - 30 września 2021 r.

KOGO DOTYCZY PROJEKT
Projekt skierowany jest do 40 osób (26 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku od 30 roku życia zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • ubogich pracujących,
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych,
 • imigrantów i reemigrantów /rekrutacja zakończona/.
Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzające podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Osoba uboga pracująca – oznacza osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
Transfery socjalne – w ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego.

Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Umowa cywilno-prawna – umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski.

Reemigranci – oznacza obywateli polskich, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski; do tej grupy zaliczani są również repatrianci.

Repatrianci - osoby polskiego pochodzenia, które:
1) są dyskryminowane ze względów religijnych, narodowościowych lub politycznych lub
2) z uwagi na sytuację panującą w kraju zamieszkania lub jego części są narażone na utratę życia lub zdrowia, i które przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (tj. potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów);
2) wykaże ona swój związek z polskością.

Powiat białostocki obejmuje gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady.

Powiat sokólski obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra , Sokółka, Suchowola, Szudziałowo.

CELE PROJEKTU
Wzmocnienie potencjału zawodowego i zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 40 osób (26 kobiet i 14 mężczyzn) od 30 roku, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego w okresie od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. poprzez realizowanie poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologiczno-doradczego, wysokiej jakości szkoleń zawodowych i staży odpowiadających na potrzeby pracodawców.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym tworzenie i monitorowanie realizacji Indywidualnych Planów Działania,
 • indywidualne wsparcie psychologiczno – doradcze,
 • szkolenia zawodowe – szkolenia indywidualne dla 40 BO (średnio 150 godz. szkolenia na osobę); organizujemy szkolenia z zakresu obsługi biura, księgowości, kadr i płac, sprzedaży, gospodarki magazynowej, obsługi programów komputerowych (np. ECDL Base, ECDL Standard, e-Urzędnik, e-Nauczyciel, AutoCAD i innych), obsługi wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B, C, C+E, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, spawania, aktualizacji uprawnień SEP, inne dostosowane do predyspozycji uczestników i potrzeb pracodawców,
 • pośrednictwo pracy,
 • średnio 4 – miesięczne staże w zakładach pracy.
Wsparcie dodatkowe:
 • bezpłatne badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia uczestniczkom/uczestnikom zamieszkałym na terenie powiatu białostockiego i sokólskiego,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • obiady i serwis kawowy,
 • wynagrodzenie za udział w stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu na staż.

REKRUTACJA
Początek rekrutacji: 01.10.2019 r.
Rekrutacja do projektu została zakończona w czerwcu 2021 r.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa Beneficjentki/Beneficjenta jest pokrywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Każda osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie realizowanym w ramach Projektu.

Warunkiem zarejestrowania wniosku i wpisania na listę kandydatek/kandydatów jest dostarczenie do Biura Projektu kompletu dokumentów:
 • poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
 • zaakceptowanego (podpisanego) regulaminu udziału w Projekcie,
 • oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych - Załącznik 1,
 • oświadczenia z akceptacją warunków udziału w projekcie - Załącznik 2,
 • oświadczenia dotyczącego przebiegu kształcenia i pracy zawodowej - Załącznik 3,
 • oświadczenia o niekorzystaniu w okresie uczestnictwa w Projekcie „Nowe horyzonty” ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez PUP (dotyczy osób zarejestrowanych w PUP) – Załącznik 5,
 • oryginału świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie (do wglądu)
 • dowodu osobistego (do wglądu)
oraz w przypadku:
osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin:
 • zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu w KRUS,
 • oświadczenia o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej działalności pozarolniczej, objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia/działalności pozarolniczej w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.
Formularz oświadczenia jest dostępny w biurze projektu oraz na dole strony (pliki do pobrania, Załącznik 7).

ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych – zaświadczeń z zakładów pracy, w których kandydatka/kandydat jest aktualnie zatrudniona/zatrudniony, potwierdzających:
 • rodzaj zawartej umowy,
 • okres zatrudnienia,
 • wysokość osiąganych dochodów,
Formularz zaświadczenia jest dostępny w biurze projektu oraz na dole strony (pliki do pobrania, Załącznik 4).
imigrantów – obywateli UE/EOG/Szwajcarii:
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości),
 • zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu/dokumentu potwierdzającego zamiar przybycia do Polski i zamieszkania na terenie m. Białegostoku/pow. białostockiego/pow. sokólskiego,
 • oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP i zobowiązania do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia (formularz oświadczenia jest dostępny w biurze projektu oraz na dole strony - pliki do pobrania, Załącznik 6) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy na terytorium RP (umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy),

imigrantów – obywateli państw trzecich:
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport),
 • ważnego dokumentu potwierdzającego legalność pobytu na terytorium RP i zamieszkania na terenie m. Białegostoku/pow. białostockiego/pow. sokólskiego, (karta pobytu, wiza krajowa, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt) lub dokumentów potwierdzających zamiar przybycia do Polski i zamieszkania na terenie m. Białegostoku/pow. białostockiego/pow. sokólskiego,
 • oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP i zobowiązania do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia (formularz oświadczenia jest dostępny w biurze projektu oraz na dole strony - pliki do pobrania, Załącznik 6) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy na terytorium RP (umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy),

reemigrantów:
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość i polskie obywatelstwo (dowód osobisty, paszport),
 • dokumentów potwierdzających fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy oraz oświadczenia o zamiarze powrotu do Polski/dokumentu potwierdzającego przebywanie na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań, umowy o pracę, zgłoszenia do systemu ubezpieczeń społecznych),
 • oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP i zobowiązania do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia (formularz oświadczenia jest dostępny w biurze projektu oraz na dole strony - pliki do pobrania, Załącznik 6) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy na terytorium RP (umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy),

repatriantów:
 • paszportu wraz z wizą krajową w celu repatriacji i stemplem potwierdzającym datę wjazdu do Polski,
 • oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP i zobowiązania do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia (formularz oświadczenia jest dostępny w biurze projektu oraz na dole strony - pliki do pobrania, Załącznik 6) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy na terytorium RP (umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy).

O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU DECYDUJE
 • kompletność i poprawność wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych,
 • status na rynku pracy,
 • posiadanie odpowiedniego wykształcenia wymaganego dla danego zawodu,
 • posiadanie wiedzy wymaganej w zawodzie wg krajowego standardu kompetencji zawodowych MRPiPS,
 • opinia doradcy zawodowego,
 • opinia lekarza medycyny pracy (brak przeciwwskazań lekarskich do podjęcia pracy w danym zawodzie),
 • poziom motywacji do podjęcia/zmiany zatrudnienia,
 • kolejność zgłoszeń (w przypadku uzyskania takich samych wyników przez dwie osoby ubiegające się o przyjęcie do udziału w danym szkoleniu, do Projektu zostanie zakwalifikowana ta osoba, która wcześniej złożyła wniosek),
 • konieczność zrealizowania wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie tzn.: Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 40 osób (26 kobiet i 14 mężczyzn) od 30 roku życia, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na obszarze m. Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego w okresie 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r.
w tym:
 • 6 osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • 32 ubogich pracujących,
 • 18 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych,
 • 2 imigrantów/reemigrantów,
 • 16 osób zamieszkujących na obszarze m. Białystok,
 • 12 osób zamieszkujących na obszarze powiatu białostockiego,
 • 12 osób zamieszkujących na obszarze powiatu sokólskiego, w tym 8 osób z m. Sokółka.

PLANOWANE EFEKTY
 • utworzenie 40 Indywidualnych Planów Działania,
 • ukończenie wysokiej jakości szkoleń zawodowych realizowanych w oparciu o certyfikowane programy nauczania przez 36 osób zdobycie doświadczenia zawodowego przez 5 osób podczas 4-miesięcznych staży zawodowych realizowanych w zakładach pracy,
 • uzyskanie/utrzymanie zatrudnienia przez minimum 32 osoby,
 • poprawa sytuacji na rynku pracy przez 27% BO po zakończeniu udziału w projekcie.

HARMONOGRAM PROJEKTU
Zadanie 1 – Poradnictwo zawodowe
Działanie 1 – Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym tworzenie IPD
Okres realizacji działania: październik 2019 – czerwiec 2021
Liczba godzin udzielonego wsparcia: 7 godz./osobę z podziałem na cztery etapy
Liczba osób objętych wsparciem: 40

Zadanie 2 – Wsparcie psychologiczno-doradcze
Działanie 1 – Indywidualne wsparcie psychologiczno - doradcze
Okres realizacji działania: grudzień 2019 – czerwiec 2021
Liczba godzin udzielonego wsparcia: 3 godz./osobę
Liczba osób objętych wsparciem: 20

Zadanie 3 – Realizacja szkoleń
Działanie 1 – Realizacja szkoleń
Szkolenia indywidualne dostosowane do predyspozycji BO i potrzeb pracodawców. Dobór szkoleń zostanie poprzedzony opracowaniem IPD dla każdej/każdego BO.
Okres realizacji działania: grudzień 2019 – czerwiec 2021
Liczba godzin szkolenia: średnio 150 godz./osobę
Liczba osób objętych wsparciem: 40

Zadanie 4 – Pośrednictwo pracy
Działanie 1 – Dyżury pośrednika pracy – doradcy zawodowego
Okres realizacji działania: marzec 2020 – czerwiec 2021
Liczba godzin udzielonego wsparcia: 20 godz.
Liczba osób objętych wsparciem: 20

Zadanie 5 – Staże zawodowe
Działanie 1 – Staże zawodowe w zakładach pracy
Okres realizacji działania: luty 2020 – czerwiec 2021
Liczba miesięcy staży zawodowych: średnio 4 miesiące/osobę
Liczba osób objętych wsparciem: 5

Dokumenty do pobrania