AdobeStock_300799572_Preview

Policealna Szkoła TWP

POLICEALNA SZKOŁA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W BIAŁYMSTOKU na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie (liceum, technikum) lub średnie branżowe.

Szkoła została zarejestrowana w ewidencji szkół niepublicznych Kuratorium Oświaty w Białymstoku dnia 27 maja 1995r. pod poz. 72. Decyzją Kuratora Oświaty w Białymstoku z dnia 13 września 1996r. (KO.I.0146-8/96) szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się systemem zaocznym (tylko w soboty i niedziele co 2 tygodnie). Nauka trwa w zależności od kierunku 1,5 - 2 lata (3 - 4 semestry).

NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA. Nie pobieramy opłat wpisowego, czesnego, za legitymacje, indeksy, zaświadczenia.
Dodatkowo słuchaczom proponujemy 10 % zniżki na kursach zawodowych prowadzonych przez TWP.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów:

 • podanie i kwestionariusz osobowy (gotowe druki do pobrania znajdują się na dole strony, można je również otrzymać w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • 2 zdjęcia,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydaje sekretariat szkoły).
PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA ONLINE
W celu rezerwacji miejsca proszę przesłać wypełnione formularze (podanie i kwestionariusz osobowy) na nasz adres e-mail: nauka@twp.bialystok.pl. Wymagane załączniki można dostarczyć w późniejszym terminie.

Dokumenty można składać w okresie maj, czerwiec, lipiec, sierpień - na semestr jesienno-zimowy (rozpoczęcie zajęć we wrześniu). Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

Szkoła kształci w zawodach:

 • technik administracji - symbol cyfrowy zawodu 334306, nauka trwa 2 lata
 • technik archiwista - symbol cyfrowy zawodu 441403, nauka trwa 2 lata
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy - symbol cyfrowy zawodu 325509, nauka trwa 1,5 roku
 • florysta – symbol cyfrowy zawodu 343203, nauka trwa 1 rok.,

Poszczególne zawody podzielono na kwalifikacje – liczba kwalifikacji jest zależna od złożoności zawodu. Potwierdzenie uzyskania każdej kwalifikacji odbywa się w formie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która ma średnie wykształcenie oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.Programy nauczania obejmują następujące przedmioty:

TECHNIK ADMINISTRACJI

 • podstawy przedsiębiorczości
przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
 • język obcy w administracji
 • podstawy administracji i prac biurowych
przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie analiz i sprawozdań
Kwalifikacje:
K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji – egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec IV semestru


TECHNIK ARCHIWISTA
 • podstawy przedsiębiorczości
przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy prowadzenia archiwum
 • organizowanie archiwum
 • dokumentacja aktowa, techniczna, geodezyjna
 • dokumentacja audiowizualna
 • język obcy zawodowy
przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • prowadzenie archiwum
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
 • opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 • opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
 • gromadzenie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych
Kwalifikacje:
K1 – Organizacja i prowadzenie archiwum – egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec III semestru K2 – Opracowywanie materiałów archiwalnych – egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec IV semestru


TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 • podstawy przedsiębiorczości
przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język obcy w bezpieczeństwie i higienie pracy
przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • ocena ryzyka zawodowego
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Kwalifikacje:
K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec III semestru


FLORYSTA
 • podstawy przedsiębiorczości
przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • materiałoznawstwo roślinne
 • materiałoznawstwo nieroślinne
 • kulturowe podstawy florystyki
 • środki wyrazu twórczego
 • kompozycje florystyczne
 • przedsiębiorstwo florystyczne
 • język angielski we florystyce
przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • wykonywanie kompozycji florystycznych
Kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie kompozycji florystycznych - egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową odbywa się pod koniec II semestru

Dokumenty do pobrania


Kwestionariusz osobowy
Podanie o przyjęcie do szkoły