Komunikat – godziny pracy Biura TWP
16 listopada 2020

Szkolenia zawodowe- terminy

Senior stylish woman taking notes in notebook while using laptop at home. Old freelancer writing details on book while working on laptop in living room. Focused cool lady writing notary in notepad.

SZKOLENIA ZAWODOWE – najbliższe terminy

Warunki udziału w szkoleniu:
1/ dostarczenie do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wypełnionej karty zgłoszeniowej (formularz jest dostępny na naszej stronie www przy opisie każdego szkolenia) – kartę można przesłać pocztą elektroniczną na adres nauka@twp.bialystok.pl, pocztą tradycyjną lub wypełnić na miejscu w siedzibie TWP,
2/ dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości min. 50% ceny kursu lub całości opłaty za szkolenie przed rozpoczęciem zajęć.

Opłatę za szkolenie można uregulować gotówką w kasie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (ul. Warszawska 2 w Białymstoku w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00) lub przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – nr rachunku 34 1240 2890 1111 0000 3102 4125 w PKO SA II O/Białystok.
Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach po uzgodnieniu terminów płatności z organizatorem szkolenia.

W ramach opłaty zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z omawianych zagadnień.
Szkolenia odbywają się w małych grupach.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników w ustalonym terminie zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu rozpoczęcia zajęć.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach:

WYNAGRODZENIA Z UMÓW O PRACĘ

– zasady naliczania
– rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym

10 godz. – 300 zł

Zajęcia: 19 i 20 października 2021 r. (wtorek, środa) w godz. 16.00 – 20.00.
Miejsce: ul. Warszawska 2, Białystok

WYNAGRODZENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

– zasady naliczania
– rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym

10 godz. – 300 zł

Zajęcia: 26 i 27 października 2021 r. (wtorek, środa) w godz. 16.00 – 20.00.
Miejsce: ul. Warszawska 2, Białystok

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

24 godz. – 480 zł

Program szkolenia:
– Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – podstawa prawna.
– Ogólne zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
– Dowody księgowe.
– Ewidencja kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
– Ewidencja przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
– Samochód osobowy w działalności gospodarczej.
– Dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z księgą.
– Spis z natury.
– Obowiązki wobec urzędu skarbowego po zakończeniu miesiąca i roku.
– Obowiązki i zasady rozliczeń przedsiębiorcy z ZUS.
– Prowadzenie książki za pomocą komputera (Rachmistrz GT).

Zajęcia: 09, 10, 16, 17, 23, 24 listopada 2021 r. (wtorki i środy) w godz. 16.00 – 19.00.
Miejsce: ul. Warszawska 2, Białystok

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

30 godz. – 720 zł

Program szkolenia:
– Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
– Organizacja państwowej służby archiwalnej. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
– Obieg dokumentacji w jednostkach organizacyjnych.
– Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
– Rzeczowe wykazy akt. Instrukcje kancelaryjne.
– Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
– Przygotowanie akt do przekazania do archiwum.
– Harmonogram pracy w archiwum zakładowym. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
– Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
– Przekazywanie akt z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.

Zajęcia: 15 – 18 listopada 2021 r. (4 dni w godz. 9.00 – 15.45).
Miejsce: ul. Warszawska 2, Białystok

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

100 godz. – 1200 zł (możliwość opłaty w ratach)

Program szkolenia:
– Zasady rachunkowości.
– Rachunkowość przedsiębiorstw.
– Księgowość komputerowa.

Zajęcia 2 – 3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00.
Miejsce: ul. Warszawska 2, Białystok

OBSŁUGA PROGRAMU MS WORD od podstaw

20 godz. – 300 zł

Program szkolenia:
– Word – wprowadzenie. Praca z interfejsem programu. Konfiguracja.
– Zasady edycji tekstu.
– Nawigacja po dokumencie. Pomocne skróty klawiszowe.
– Edycja, zarządzanie blokami, formatowanie z użyciem stylów lokalnych.
– Wstawianie obiektów typu: obrazy, symbole, równania, smart art., clip art., tabele.
– Praca na stylach globalnych.
– Automatyczny spis treści.

Zajęcia 2 – 3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00.
Miejsce: ul. Warszawska 2, Białystok

OBSŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO

25 godz. – 600 zł

Program szkolenia:
– Zapoznanie z branżą e-commerce.
– Wiadomości wstępne dotyczące zakładania i prowadzenia sklepu internetowego.
– Obsługa sklepu internetowego.

Zajęcia 2 – 3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00.
Miejsce: ul. Warszawska 2, Białystok

Ze względu na sytuację pandemiczną liczba miejsc na kursach jest ograniczona.

Szczegółowe informacje – tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705.
Zapraszamy.