Komunikat – godziny pracy Biura TWP
16 listopada 2020
BEZPŁATNA Policealna Szkoła TWP w Białymstoku – nabór zimowy, zajęcia już w lutym 2022 r.
15 listopada 2021

Szkolenia zawodowe- terminy

Senior stylish woman taking notes in notebook while using laptop at home. Old freelancer writing details on book while working on laptop in living room. Focused cool lady writing notary in notepad.

SZKOLENIA ZAWODOWE – najbliższe terminy

Warunki udziału w szkoleniu:
1/ dostarczenie do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wypełnionej karty zgłoszeniowej (formularz jest dostępny na naszej stronie www przy opisie każdego szkolenia) – kartę można przesłać pocztą elektroniczną na adres nauka@twp.bialystok.pl, pocztą tradycyjną lub wypełnić na miejscu w siedzibie TWP,
2/ dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości min. 50% ceny kursu lub całości opłaty za szkolenie przed rozpoczęciem zajęć; opłatę należy uregulować po otrzymaniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia zajęć na kursie.

Opłatę za szkolenie można uregulować gotówką w kasie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (ul. Warszawska 2 w Białymstoku w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00) lub przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – nr rachunku 34 1240 2890 1111 0000 3102 4125 w PKO SA II O/Białystok.
Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach po uzgodnieniu terminów płatności z organizatorem szkolenia.

W ramach opłaty zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z omawianych zagadnień.
Szkolenia odbywają się w małych grupach.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników w ustalonym terminie zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu rozpoczęcia zajęć.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach:

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

30 godz. – 900 zł

Program szkolenia:
– Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
– Organizacja państwowej służby archiwalnej. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
– Obieg dokumentacji w jednostkach organizacyjnych.
– Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
– Rzeczowe wykazy akt. Instrukcje kancelaryjne.
– Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
– Przygotowanie akt do przekazania do archiwum.
– Harmonogram pracy w archiwum zakładowym. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
– Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
– Przekazywanie akt z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.

Wykładowcy: pracownicy Archiwum Państwowego w Białymstoku

ZASADY PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Program szkolenia:
– Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu całości dokumentacji pracowniczej oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.
– Prawo pracy a ochrona danych osobowych.
– Przygotowanie do pracy.
– Okres na jaki należy sporządzić NOWĄ dokumentację pracownicza – na jaki okres się ją sporządza oraz jakie dane są niezbędne od 2019r.?
– Zmiany kodeksu pracy w związku z RODO.
– Najnowsze stanowiska MRPiPS dotyczące dokumentacji pracowniczej.
– Zasady przechowywania dokumentacji płacowej i dokumentacji urlopowej.
– Odpis czy kopia świadectwa pracy oraz jak po zmianach od 7 września 2019 r. wydać pracownikowi świadectwo pracy.
– Ewidencja czasu pracy dla osób zarządzających i zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy.
– Jak prowadzić akta osobowe pracownika cudzoziemca i jakie dokumenty w nich należy gromadzić?
– Jak prowadzić akta osobowe i ewidencję czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy?
– Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna pracodawcy za naruszanie obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.

Wykładowca: W. Kuźma – doświadczony prawnik w zakresie prawa pracy

I. Zajęcia: 1 dzień w godz. 9.00 – 14.30
Cena: 320,00 zł brutto/osoba

CZAS PRACY W PRAKTYCZNYCH ĆWICZENIACH

Program szkolenia:
– Podstawowe pojęcia związane z czasem pracy.
– Sporządzanie grafików czasu pracy.
– Omówienie występujących systemów czasu pracy w kodeksie pracy.
– Planowanie czasu pracy w dniach wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (soboty), praca w niedzielę i święta.
– Rozliczanie czasu pracy w dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (soboty) w sytuacji, gdy pracodawca nie może zrekompensować pracownikowi udzieleniem innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego.
– Praca w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta, zasady jej rekompensowania.
– Nowe zasady prowadzenia kart ewidencji czasu pracy oraz innej dokumentacji pracowniczej.
– Rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek i bez wniosku pracownika – przykłady i ćwiczenia.
– Rozliczanie podróży służbowych pracowników oraz wypłacanie przysługujących należności z tego tytułu (diety pracownicze).
– Jak ustalić czas pracy pracowników przebywających w podróży służbowej – ćwiczenia.
– Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna w związku z omawianymi zagadnieniami.

Wykładowca: W. Kuźma – doświadczony prawnik w zakresie prawa pracy

I. Zajęcia: 1 dzień w godz. 9.00 – 14.30
Cena: 320,00 zł brutto/osoba

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

24 godz. – 480 zł

Program szkolenia:
– Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – podstawa prawna.
– Ogólne zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
– Dowody księgowe.
– Ewidencja kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
– Ewidencja przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
– Samochód osobowy w działalności gospodarczej.
– Dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z księgą.
– Spis z natury.
– Obowiązki wobec urzędu skarbowego po zakończeniu miesiąca i roku.
– Obowiązki i zasady rozliczeń przedsiębiorcy z ZUS.
– Prowadzenie książki za pomocą komputera (Rachmistrz GT).

Zajęcia 2 – 3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00.

PRACOWNIK BIUROWY

60 godz. – 900 zł

Program szkolenia:
– Organizacja pracy sekretariatu.
– Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
– Prowadzenie dokumentacji finansowej.

Zajęcia 2 – 3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00.

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

80 godz. – 1200 zł (możliwość opłaty w ratach)

Program szkolenia:
– Prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy.
– Rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
– System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
– Obsługa programu Gratyfikant GT.
– Obsługa programu Płatnik.

Zajęcia 2 – 3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00.

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

100 godz. – 1400 zł (możliwość opłaty w ratach)

Program szkolenia:
– Zasady rachunkowości.
– Rachunkowość przedsiębiorstw.
– Księgowość komputerowa (obsługa programu Rewizor GT).

Zajęcia 2 – 3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00.

OBSŁUGA PROGRAMU MS WORD – poziom I

20 godz. – 400 zł

Program szkolenia:
– Word – wprowadzenie. Praca z interfejsem programu. Konfiguracja.
– Zasady edycji tekstu.
– Nawigacja po dokumencie. Pomocne skróty klawiszowe.
– Edycja, zarządzanie blokami, formatowanie z użyciem stylów lokalnych.
– Wstawianie obiektów typu: obrazy, symbole, równania, smart art., clip art., tabele.
– Praca na stylach globalnych.
– Automatyczny spis treści.

Zajęcia: 4 dni w godz. 16.00 – 20.00.

OBSŁUGA PROGRAMU MS EXCEL – poziom I

20 godz. – 400 zł

Program szkolenia:
– Excel – wprowadzenie. Praca z interfejsem programu. Konfiguracja.
– Formatowanie arkusza.
– Adresowanie względne i bezwzględne. Formuły matematyczne.
– Zastosowanie funkcji: logicznych, matematycznych, wyszukiwania, tekstowych, daty i czasu.
– Tabele przestawne.
– Analiza graficzna danych.

Zajęcia: 4 dni w godz. 16.00 – 20.00.

OBSŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO

25 godz. – 600 zł

Program szkolenia:
– Zapoznanie z branżą e-commerce.
– Wiadomości wstępne dotyczące zakładania i prowadzenia sklepu internetowego.
– Obsługa sklepu internetowego.

Zajęcia: 2 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00

 

Szczegółowe informacje – tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705.
Zapraszamy.