Komunikat – godziny pracy Biura TWP
16 listopada 2020
Projekt NOWE HORYZONTY
11 stycznia 2021

Szkolenia zawodowe- terminy

Senior stylish woman taking notes in notebook while using laptop at home. Old freelancer writing details on book while working on laptop in living room. Focused cool lady writing notary in notepad.

SZKOLENIA ZAWODOWE – najbliższe terminy

Warunki udziału w szkoleniu:
1/ dostarczenie do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wypełnionej karty zgłoszeniowej (formularz jest dostępny na naszej stronie www przy opisie każdego szkolenia) – kartę można przesłać pocztą elektroniczną na adres nauka@twp.bialystok.pl, pocztą tradycyjną lub wypełnić na miejscu w siedzibie TWP,
2/ dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości min. 50% ceny kursu lub całości opłaty za szkolenie przed rozpoczęciem zajęć.

Opłatę za szkolenie można uregulować gotówką w kasie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (ul. Warszawska 2 w Białymstoku w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00) lub przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – nr rachunku 34 1240 2890 1111 0000 3102 4125 w PKO SA II O/Białystok.
Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach po uzgodnieniu terminów płatności z organizatorem szkolenia.

W ramach opłaty zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z omawianych zagadnień.
Szkolenia odbywają się w małych grupach.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników w ustalonym terminie zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu rozpoczęcia zajęć.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach:

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO – 1 wolne miejsce!!!

30 godz. – 720 zł

Program szkolenia:

– Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
– Organizacja państwowej służby archiwalnej. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
– Obieg dokumentacji w jednostkach organizacyjnych.
– Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
– Rzeczowe wykazy akt. Instrukcje kancelaryjne.
– Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
– Przygotowanie akt do przekazania do archiwum.
– Harmonogram pracy w archiwum zakładowym. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
– Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
– Przekazywanie akt z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.

Zajęcia: 14, 15, 16, 17 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 15.45

OBSŁUGA PROGRAMU MS EXCEL od podstaw

20 godz. – 300 zł

Program szkolenia:
– Użycie aplikacji – praca z arkuszami kalkulacyjnymi, udoskonalanie jakości i wydajności pracy.
– Tworzenie dokumentu – wprowadzanie, zaznaczanie danych, edycja, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie,
usuwanie.
– Zarządzanie arkuszami – wiersze i kolumny, arkusze.
– Reguły i funkcje – reguły arytmetyczne, funkcje.
– Formatowanie – liczby/daty, zawartości komórek, formatowanie tabeli.
– Wykresy – tworzenie i edycja.
– Formatowanie arkusza – ustawienia, sprawdzanie i drukowanie.

Zajęcia: 29, 30 czerwca, 01, 05 lipca 2021 r. w godz. 16.00 – 20.00

Dodatkowo istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego ECDL Profile z zakresu modułu B4 – Arkusze kalkulacyjne i uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Koszt egzaminu – 221,40 zł od osoby.

SYSTEM HACCP W ŻYWIENIU ZBIOROWYM

8 godz. – 200 zł

Program szkolenia:
– Dobra praktyka higieniczna GHP
– Dobra praktyka produkcyjna GMP
– System HACCP

Zajęcia: 29 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 15.30

OBSŁUGA SEKRETARIATU (zajęcia online na platformie Teams)

30 godz. – 300 zł

Program szkolenia:
– Praca biurowa – cechy charakterystyczne, rola w realizacji funkcji zarządzania.
– Informacja jako podstawowy produkt pracy biurowej.
– Zadania sekretariatu. Współpraca z szefem.
– Normatywy kancelaryjno-archiwalne.
– Obieg dokumentów.
– Instrukcja kancelaryjna.
– Systemy kancelaryjne.
– Rodzaje pism i archiwizacja.
– Elementy składowe pisma.
– Zasady redagowania pism.
– Zebranie jako forma wymiany informacji.
– Komunikacja interpersonalna.
– Wybrane zagadnienia z etyki pracownika biurowego.
– Ochrona danych osobowych – RODO.

Zajęcia: 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15 lipca 2021 r. w godz. 10.15 – 13.15

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

80 godz. – 960 zł (możliwość opłaty w ratach)

Program szkolenia:

– Prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy.
– Rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
– System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
– Obsługa programu Gratyfikant GT.
– Obsługa programu Płatnik.

Zajęcia: od 16 sierpnia 2021 r. (3 – 4 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 19.00)

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

100 godz. – 1200 zł (możliwość opłaty w ratach)

Program szkolenia:
– Zasady rachunkowości.
– Rachunkowość przedsiębiorstw.
– Księgowość komputerowa.

Zajęcia: 14 września – 28 października 2021 r. (3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00)

OBSŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO

25 godz. – 600 zł

Program szkolenia:

– Zapoznanie z branżą e-commerce.
– Wiadomości wstępne dotyczące zakładania i prowadzenia sklepu internetowego.
– Obsługa sklepu internetowego.

Zajęcia 2 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00

Szczegółowe informacje – tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705.
Zapraszamy.