Komunikat – godziny pracy Biura TWP
16 listopada 2020
Projekt NOWE HORYZONTY
11 stycznia 2021

Szkolenia zawodowe- terminy

Senior stylish woman taking notes in notebook while using laptop at home. Old freelancer writing details on book while working on laptop in living room. Focused cool lady writing notary in notepad.

SZKOLENIA ZAWODOWE – najbliższe terminy

Warunki udziału w szkoleniu:
1/ dostarczenie do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wypełnionej karty zgłoszeniowej (formularz jest dostępny na naszej stronie www przy opisie każdego szkolenia) – kartę można przesłać pocztą elektroniczną na adres nauka@twp.bialystok.pl, pocztą tradycyjną lub wypełnić na miejscu w siedzibie TWP,
2/ dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości min. 50% ceny kursu lub całości opłaty za szkolenie przed rozpoczęciem zajęć.

Opłatę za szkolenie można uregulować gotówką w kasie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (ul. Warszawska 2 w Białymstoku w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00) lub przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – nr rachunku 34 1240 2890 1111 0000 3102 4125 w PKO SA II O/Białystok.
Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach po uzgodnieniu terminów płatności z organizatorem szkolenia.

W ramach opłaty zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z omawianych zagadnień.
Szkolenia odbywają się w małych grupach.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników w ustalonym terminie zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu rozpoczęcia zajęć.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach:

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (zajęcia online) – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!
* istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia BEZPŁATNIE – szczegóły na dole strony

80 godz. – 960 zł (możliwość opłaty w ratach)

Program szkolenia:

– Prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy.
– Rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
– System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
– Obsługa programu Gratyfikant GT.
– Obsługa programu Płatnik.

Terminy zajęć:
24, 25, 26 lutego, 01, 03, 04, 08, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 24 marca w godz. 17.00 – 20.00
25, 26, 29, 30 marca w godz. 16.00 – 20.00.

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
* istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia BEZPŁATNIE – szczegóły na dole strony

30 godz. – 880 zł

Program szkolenia:

– Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
– Organizacja państwowej służby archiwalnej. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
– Obieg dokumentacji w jednostkach organizacyjnych.
– Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
– Rzeczowe wykazy akt. Instrukcje kancelaryjne.
– Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
– Przygotowanie akt do przekazania do archiwum.
– Harmonogram pracy w archiwum zakładowym. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
– Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
– Przekazywanie akt z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.

PRACOWNIK BIUROWY (zajęcia online)
* istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia BEZPŁATNIE – szczegóły na dole strony

60 godz. – 600 zł

Program szkolenia:

– Organizacja pracy sekretariatu.
– Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
– Prowadzenie dokumentacji finansowej.

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2021 r.

PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO
* istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia BEZPŁATNIE – szczegóły na dole strony

20 godz. – 500 zł

Program szkolenia:

– Zapoznanie z branżą e-commerce.
– Wiadomości wstępne dotyczące zakładania i prowadzenia sklepu internetowego.
– Obsługa sklepu internetowego.

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2021 r.

Szczegółowe informacje – tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705.
Zapraszamy.

______________________________________________________________________________________________________

* Osoby po 30 r. ż., zamieszkałe w Białymstoku, pow. białostockim i sokólskim, będące w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:
– ubodzy pracujący (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej)
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych (osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % minimalnego wynagrodzenia)
mają możliwość skorzystania ze szkolenia BEZPŁATNIE w ramach Projektu „Nowe horyzonty”.

Szczegółowe informacje – tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705.